• ખેડૂતો માટે ગુજરાત સરકાર ની યોજનાઓ – https://agri.gujarat.gov.in/scheme-guj.htm

  • ડિજિટલ લોકર – અગત્ત્ય ના દસ્તાવેજો સાચવો – https://digilocker.gov.in/
  • ગુજરાત એસટી નુ  ટાઈમ ટેબલ અને ટિકિટ બુકિંગ – http://gsrtc.in/site/